hoanghannom.com
“Mặt sau” – Pierre Reverdy
Pierre Reverdy sinh năm 1889 ở Narbonne, miền Nam nước Pháp. Năm hai mươi mốt tuổi ông chuyển đến Paris và trở thành bạn thân với các nghệ sĩ và nhà văn quanh khu Montmartre, nhất là với các nhà th…