hoanghannom.com
“[Linh hồn nhỏ]” – Hadrian
Hadrian (76–138) là hoàng đế thứ 14 của Đế quốc La Mã. Ông làm thơ bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp với rất ít tác phẩm còn sót lại, trong đó có bài thơ này, được viết ít lâu trước khi ông mất. * A…