hoanghannom.com
“Công trình” – Primo Levi
Primo Levi (1919–1987) là nhà văn Do Thái người Ý, tác giả của một số cuốn sách—nổi tiếng nhất là Se questo è un uomo, hồi ký về những năm ở Auschwitz—tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, và thơ. Ô…