hoanghannom.com
“Madonna del Parto” – Forrest Gander
Forrest Gander (1956–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí hàm Adele Kellenberg Seaver về nghệ thuật văn chương và văn học so sánh tại Đại học Brown. Ông kết hôn với nhà thơ C. …