hoanghannom.com
“Cha tôi là một người tuyết” – Sparrow
Sparrow (1953–) là một nhà thơ và nhạc công người Mỹ. Cha tôi là một người tuyết Cha tôi là một người tuyết, nhưng ông đã chảy. Chỉ còn lại đôi mắt ông—hai mẩu than đá— ngồi chễm chệ trên bàn bếp n…