hoanghannom.com
“Cú nhỏ” – A. E. Stallings
A. E. Stallings sinh năm 1968 ở Decatur, Georgia và có bằng MSt về văn học Latin tại Đại học Oxford. Cô đã xuất bản bốn tập thơ và là chủ nhiệm chương trình thơ tại Athens Centre. Cú nhỏ (Athene no…