hoanghannom.com
“Chống lại cái chết” – Kaveh Akbar
Kaveh Akbar (1989–) là tác giả của tập thơ Calling a Wolf a Wolf (Alice James Books, 2017). Anh dạy tại Đại học Purdue và sáng lập và biên tập trang Divedapper. Chống lại cái chết nếu cơ thể chỉ là…