hoanghannom.com
“Sự áp bức” – Marvin Bell
Marvin Bell (1937–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1969 và dạy học tại Iowa Writers’ Workshop trong hơn bốn mươi năm trước khi nghỉ hưu năm 2005. Sự áp bức Tôi bắt đầu…