hoanghannom.com
“Chính trị của một bài bi ca” – Hieu Minh Nguyen
Hieu Minh Nguyen (1991–) là tác giả của tập thơ Not Here (Coffee House Press, 2018). Chính trị của một bài bi ca trò chuyện với Danez Smith & sam sax Nếu mọi chuyện xảy ra như nó phải thế thì m…