hoanghannom.com
Salman Rushdie: Sự thật, giả dối, và văn chương
Nguồn: Salman Rushdie, “Truth, Lies, and Literature,” The New Yorker, May 31, 2018. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng “Sao, người điên rồi? Người điên rồi sao?” Falstaff vặn hỏi Thân vương Hal, trong “He…