hoanghannom.com
“Cái gì đó” – James Valvis
James Valvis (1969) là tác giả cuốn How to Say Goodbye (Aortic Books, 2011). Cái gì đó Cái phút mà bác sĩ nói ung thư đại tràng bạn hầu như không nghe thấy gì khác. Anh ta nói những thứ khác, cái g…