hoanghannom.com
“Ốc sên” – John Witte
John Witte là nhà thơ người Mỹ. Ông dạy ở Đại học Oregon.