hoanghannom.com
“Còn về con ruồi nhà” – T. R. Hummer
T. R. Hummer (1950–) là tác giả của mười hai tập thơ, trong đó có Skandalon và Ephemeron. Ông dạy ở Đại học Tiểu bang Arizona, nơi ông là giám đốc chương trình sáng tác. Còn về con ruồi nhà Đập đầu…