hoanghannom.com
“Sự suy giảm” – Charles Rafferty
Charles Rafferty (1965–) là nhà thơ người Mỹ. Anh là chủ nhiệm chương trình M.F.A. về sáng tác văn chương tại Albertus Magnus College. Sự suy giảm Socrates dạy Plato và Plato dạy Aristotle và Arist…