hoanghannom.com
Cuốn tiểu thuyết vĩ đại về Chiến tranh Việt Nam không được viết bởi người Mỹ
Nguồn: Viet Thanh Nguyen, “The Great Vietnam War Novel Was Not Written by an American,” The New York Times, 02/05/2017. Biên dịch: Phan Thiên Lý | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Năm 1967, Le Ly Hayslip…