hoanghannom.com
Kẻ thù mới của dân chủ tự do
Nguồn: Mario Vargas Llosa, “El nuevo enemigo,” El País, 5 Mar 2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Chủ nghĩa cộng sản không còn là kẻ thù chính của nền dân chủ tự do—của tự do—chủ nghĩa dâ…