hoanghannom.com
Phong cách gia đình trị kiểu Bắc Triều Tiên của Trump
Nguồn: Kent Harrington, “Donald Trump’s North Korean Family Values,” Project Syndicate, 05/01/2017. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Mỗi tân tổng thống Hoa Kỳ đến Washington, …