hoanghannom.com
“Sau một cái chết” – Roo Borson
Ruth “Roo” Borson (1952–) là nhà thơ người Canada. Bà được trao giải văn chương của Toàn quyền Canada (Governor General’s Award) cho thơ năm 2004, và giải thơ Griffin năm 2005. Sau một cái ch…