hoanghannom.com
Chế độ trọng dụng nhân tài và những giới hạn của dân chủ ở Trung Quốc
Nguồn: Daniel A. Bell, “Chinese Democracy Isn’t Inevitable,” The Atlantic, 29/05/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Những nhược điểm trong hệ thống chính trị của Trung Q…