hoanghannom.com
Tại sao Ukraina cần vũ khí?
Nguồn: Carl Bildt, “Why Ukraine Needs Weapons,” Project Syndicate, Feb. 18, 2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Dường như trong giới ngoại giao và hoạch định chính sách đối n…