hoanghannom.com
Sự tê liệt của ASEAN giúp Trung Quốc rảnh tay trên Biển Đông
Bertil Lintner, “ASEAN Paralysis Gives China Free Hand in South China Sea,” YaleGlobal, Aug. 12, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng. Lời kêu gọi “đóng băng” các hành động khiêu khích trê…