historiadenia.com
Una proposta de museïtzació i gestió del jaciment ibèric de l’Alt de Benimaquia, Dénia.
Per Josep Ahuir Domínguez. El que pretenem en aquest treball és presentar les eines bàsiques d’un projecte de museïtzació i de gestió d’ús d’uns vestigis arqueològics que constitu…