hinhanhvietnam.com
218 Bí danh/Bút danh của Hồ Chí Minh - Hình ảnh Việt Nam xưa & nay
BÁC HỒ có bao nhiêu tên gọi và hãy kể tất cả. Bác Hồ có 152 tên gọi, bút danh, bí danh. Một số tên của Bác như: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Văn Ba, Vương, Lý Thụy, Lin, Thầu Chín, Tống Văn Sơ, Hồ Quang, Già Thu, Nguyễn Ái Quốc, XYZ, Nguyễn, T.L., Trần Lực, Wang, N.A.Q., Lincôpxki,…