highpeakspureearth.com
༼ཐེའུ་རང་གི་འཚོ་བ༽ང་ལ་དགྲ་བོ་མེད། ང་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཡོད།
“ངའི་དངོས་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ཟེར། པིར་མིང་ལ་ཐེའུ་རང་འབོད། ཕ་ཡུལ་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་མཛོད་དགེ་ཐང་སྐོར་ནས་ཡིན།” “ང་གཞུང་གི་མིག་ལམ་ནས་བུད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག དེ་བས། གཞུང་གི་བྱ་བ་ནི་ང་དང་ལས…