highpeakspureearth.com
GangriNeichog雪境: ཡུལ་གྱར་ཁྱི་ལྡོམ།
ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་ཁྱུ་ཚོགས་འདིའི་སྐོར་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོས་གནའ་བ་སོགས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གསོད་བཞིན་ཡོད་ལ།འཇིག་ཉེན་ཆེ་བའི་གཅན་གཟན་གསའ་དང་ཟས་རིགས་འཕྲོག་རྩོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད།སློབ་གྲྭར་འགྲིམས་བ…