highpeakspureearth.com
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པ། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས།
ལྷག་བསམ་དབུ་ཡི་སྐྲ་དང་ལྷན་ཅིག་དཀར། ། བཞིན་རས་ཉི་མའི་འོད་དང་ལྷན་ཅིག་འཛུམ། ། ཚིག་རྩུབ་རྣམ་ལྕགས་ཐོག་མདས་ཕྱི་རྒོལ་བཅོམ། ། མཁས་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཕྱག་གི་ཡུལ། །…