highpeakspureearth.com
འོད་ཟེར། ཉག་རོང་གི་མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ།
ཤིན་ལུང་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་བོད་སྐད་ཐོག་འབོད་སྲོལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་ཉག་རོང་ཟེར་འབོད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་གོ་དོན་ནི་ནགས་གསེབ་ཁྲོད་ཀྱི་རོང་ས་ཟེར་ཡིན་ཞིང་། མིང་གཞན་ཞིག་ལ་ལྕགས་མདུད་ཟེར་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་…