hey.linhntaim.com
Sắc
Hôm nay nắng nhào đổ ra hiên Thu đâu láng mình sát nét lá Nhạc điệu buồn tang chẳng còn lạ Những cố nhân xưa đang ngủ quên Hà Nội mùa thu nắng suốt thềm Lụy bên viễn phố người đưa têm Tiếng hót chí…