hey.linhntaim.com
Hà Nội, em
Hà Nội những ngày heo hút không hồn nắng, Buông lơi dây đàn trong giấc ngủ mùa đông. Mùa đông! Phải chăng cái mùa của niềm nhớ? Khiến chân ta lần hồi nhịp bước ngày xưa. Hà Nội những ngày heo hút c…