hey.linhntaim.com
Những gì đằng sau nỗi buồn
Nếu như em đã hỏi, thì anh sẽ trả lời là chẳng bao giờ. _________________ Ban đầu cứ định đặt tiêu đề là “Những gì đằng sau niềm vui”. Vậy là một điều hiển nhiên rõ ràng – thứ câu chữ nền nếp…