hey.linhntaim.com
Nhớ đến vậy ư
Bảo quên nhưng vẫn luôn nhung nhớ Bảo thôi nhưng vẫn đằng đẵng yêu Bảo ngủ nhưng trái tim không muốn Thôi thì cứ thức mà gọi tên