hey.linhntaim.com
Viết cho @Jenny (đọc)
Chưa viết xong (thực sự đây mới chỉ là phần đầu khá ngắn). Chưa có lời đề tựa. Đặng Dương Tố Linh aka Jenny. Post này có mặt trên đời là do 1 lời hứa và sẽ sớm có bản full trên FB. *** Đôi lúc gió …