hey.linhntaim.com
Thiếu
Tôi biết thời gian đang trôi. Tôi không bảo. Nhưng nó vẫn cứ trôi. Nó không nghe lời tôi. Nó chẳng quen tôi. Sao lại phải làm theo những gì tôi nói. Tôi biết quá khứ đã ở lại. Dù tôi đã gọi, đã nài…