heomephim.wordpress.com
Tháng củ mật
Năm nay tết Tây được chơi dài dài, ngày mùng 1 rơi vào thứ 6 và nghiễm nhiên rất nhiều người được nghỉ liên tiếp 2 ngày thứ 7 và chủ nhật sau đó. Nếu bạn để ý đến lịch âm thì giờ bạn chuẩn bị đi cũ…