heomephim.wordpress.com
Blue Is the Warmest Color (2013)
Marilyn Monroe có câu này: Tình dục là một phần của tự nhiên. Tôi là người tuân theo tự nhiên Còn mẹ tớ thì có câu này: Nam cũng được, nữ cũng được, ái nam ái nữ cũng được, cũng là một kiếp người. …