heomephim.wordpress.com
The Butterfly Effect (2004)
Tôi luôn coi quá khứ không bao giờ có thể thay đổi, nó vốn là thứ đã được định đoạt sẵn, nếu có ai đó từ tương lai, hoặc là hiện tại dùng cỗ máy thời gian hay dùng một khả năng đặc biệt nào đó để t…