heomephim.wordpress.com
Predestination (2014)
……………………… Ha! Bạn không thể tưởng tượng ra điệu cười của tôi ngay khi credit của bộ phim hiện lên đâu. Ha một tiếng lạnh lùng, nhếch mẹp cười v…