heomephim.wordpress.com
The Lives of Others (2006)
Không phải lúc nào xem một bộ phim hay xong thì tôi đều có thể cho ra lò một bài viết dành cho nó, phải đầy đủ những điều kiện thích hợp kiểu như “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” vậy. Ch…