heomephim.wordpress.com
PageSpeed Insights – Kiểm tra tốc độ WordPress
Bạn có bao giờ thắc mắc rằng Blog của bạn sẽ có tốc độ như thế nào khi người đọc truy cập chưa. Một công cụ của Google sẽ giúp bạn kiểm tra điều đó. Bạn click vào Link PageSpeed Insights để kiểm tr…