helptranscenter.org
دستورالعمل‌های مراقبت پس از جراحی بازسازی نوک سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Nadia Blanchet
دستورالعمل‌های مراقبت پس از جراحی بازسازی نوک سینه در مردان ترنس (FTM) به قلم Dr. Nadia Blanchet مترجم: سعید.ش