helptranscenter.org
بیست نکته مهمی که هر فرد ترنسجندری باید درمورد توانایی باروری و فرزندآوری بداند
بیست نکته مهمی که هر فرد ترنسجندری باید درمورد توانایی باروری و فرزندآوری بداند مترجم: سعید.ش