helptranscenter.org
هاله و نوک سینه پس از جراحی تخلیه سینه در مردان ترنس (FTM) و افراد غیرباینری (FTN) چگونه خواهد بود؟
هاله و نوک سینه پس از جراحی تخلیه سینه در مردان ترنس (FTM) و افراد غیرباینری (FTN) چگونه خواهد بود؟ مترجم: سعید.ش