helptranscenter.org
مطالعه جدید در زمینه پیوند آلت تناسلی مردانه در مردان ترنس (FTM)
مطالعه جدید در زمینه پیوند آلت تناسلی مردانه در مردان ترنس (FTM) مترجم: سعید.ش