helptranscenter.org
انیمیشن + توضیحات جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه به روش برش دبل در مردان ترنس (FTM)
انیمیشن + توضیحات جراحی تخلیه و مردانه سازی سینه به روش برش دبل در مردان ترنس (FTM) مترجم: سعید.ش