helptranscenter.org
ضروریات پزشکی پیش از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده
ضروریات پزشکی پیش از شروع هورمون درمانی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) در کلینیک Fenway ، ایالات متحده مترجم: سعید.ش تمامی مراجعه کنندگان پیش از شروع هورمون درمانی ، [ارائه] پیشینه کاملی از وضعیت…