helptranscenter.org
خانواده ها چگونه می توانند در پروسه ترنزیشن حامی فرزند ترنس خود باشند ؟
خانواده ها چگونه می توانند در پروسه ترنزیشن حامی فرزند ترنس خود باشند ؟ مترجم: سعید.ش 🔲کمک به تصمیم گیری در انجام ترنزیشن تصمیمات بسیاری در مقابل عزیزتان قرار دارد : 🔹آیا نام خود را تغییر خواهد داد…