helptranscenter.org
داستان مادر یک ترنس مرد از آشکارسازی فرزندش تا پذیرش و حمایت وی
داستان مادر یک ترنس مرد از آشکارسازی فرزندش تا پذیرش و حمایت وی مترجم: سعید.ش