helptranscenter.org
شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند تا بازنگری و اصلاح قوانین خانواده کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند
شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند تا با بازنگری و اصلاح قوانین خانواده کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند شروط ضمن عقد…