helptranscenter.org
به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر پریشا Dr. Preecha در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 20 سپتامبر 2016
به روز ترین متن کامل ایمیل جوابیه دکتر پریشا Dr. Preecha در تایلند به مکاتبات انجام شده در رابطه با جراحی تغییرجنس در ترنس های زن (MTF) در تاریخ 20 سپتامبر 2016 نویسنده: سعید.ش با توجه به درخواست د…