helptranscenter.org
مصاحبه تخلیه سینه به روش برش توسط دکتر آخوندی نسب و رزیدنت ایشان خانم دکتر نعمتپور در بیمارستان فاطمه زهرا در تهران سال 1393
مصاحبه تخلیه سینه به روش برش توسط دکتر آخوندی نسب و رزیدنت ایشان خانم دکتر نعمتپور در بیمارستان فاطمه زهرا در تهران سال 1393 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است.…